Etapy współpracy – let’s rock!

Have a good room! Have a good day!

Zajmuję się projektowaniem wnętrz. Współpraca ze mną odbywa się według następujących kamieni milowych.

 1. POTRZEBY. Zaczynamy od spotkania, podczas którego musimy się poznać i upewnić, czy chcemy sobie zaufać.  Dowiaduję się wtedy o ważnych aspektach, które determinują projekt, poznaję oczekiwania odnośnie stylu wnętrza, terminów realizacji. Przekazuję ankietę Badanie Potrzeb Klienta, uzupełniamy ją wspólnie lub zostawiam ją do samodzielnych przemyśleń i analizy.
 2. INWENTARYZACJA. Aby rozpocząć pracę na projektem wnętrza, muszę przeprowadzić wizję lokalną i zinwentaryzować pomieszczenie.
 3. WIDOKI 2D czyli koncepcja. Po analizie wymiarów pomieszczenia, powstaje rzut poziomy – widok 2D. Proponuję układ funkcjonalny z meblami, ściankami działowymi i innymi podstawowymi elementami wyposażenia wnętrza.
 4. WIDOKI 3D czyli wizualizacje. Na bazie koncepcji tworzę wizualizacje. Widok 3D pozwala zobaczyć pomieszczenie w układzie przestrzennym, z kolorami, fakturami, detalami.
 5. DOKUMENTACJA. To zestawienie widoków 2D i 3D wraz plus zwymiarowane rysunki techniczne, na których opierają swoją pracę wykonawcy.
 6. NADZÓR AUTORSKI. Klient może zdecydować się na ten dodatkowy etap współpracy, którym jest czuwanie nad realizacją prac budowlanych według założeń projektowych.

Zapraszam!

I deal with interior design. Cooperation with me is based on following milestones.

 1. NEEDS. We start with a meeting during which we need to get to know each other and make sure we want to trust each other. Then I learn about important aspects that determine the design, I get to know the expectations for interior style and deadlines. I pass on to You the Customer Needs Survey, we fill it in together, or leave it to You for independent reflection and analysis. 
 2. INVENTORY. To start working on an interior design, I need to conduct a site visit and inventory the room.     
 3. 2D VIEWS or concept. After analyzing the dimensions of the room, a horizontal projection is created – a 2D view. I propose a functional layout with furniture, partitions and other basic interior furnishings.     
 4. 3D VIEW or visualization. I create visualizations based on the concept. The 3D view helps to imagine room’s arrangement, with colors, textures, details.     
 5. DOCUMENTATION. It is a combination of 2D and 3D views together with dimensioned technical drawings on which the contractors base their work.     
 6. AUTHOR’S SUPERVISION. The client may decide on this additional stage of cooperation, which is to supervise the implementation of construction works according to the project assumptions.

I would be pleased to hear from you!